środa 21 październik 2020

Neofilolog nr 45/2 (2015)

Neofilolog nr 45/2 (2015)

Nr 45/2 Neofilologa dostępny online

Nauczyciele języków obcych wobec zadań współczesnej glottodydaktyki

WPROWADZENIE

Gwarancją jakości kształcenia, co w otwierającym niniejszy tom artykule podkreśla Hanna Komorowska, są przede wszystkim nauczyciele. Liczne badania potwierdzają, że głównie od nich zależy rzeczywisty poziom edukacji, także edukacji językowej. Bez uwzględnienia roli nauczycieli i nauczania trudne byłoby uchwycenie istoty dydaktyki językowej, jej wyjaśnianie i modelowanie. W dwóch poprzednich tomach „Neofilologa” podjęto tematykę kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Dopełniają ją zawarte w tym tomie rozważania na temat zadań współczesnej glottodydaktyki oraz roli, którą w ich realizacji mogą odgrywać nauczyciele. Przedstawione zagadnienia dotyczą aktualnej problematyki z zakresu dydaktyki językowej, ukazanej zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i empirycznej, na tle rozwoju glottodydaktyki, a także uwarunkowań polityki oświatowej.

Artykuł Hanny Komorowskiej, wprowadzający do tematyki tomu, jest syntetycznym spojrzeniem na edukację językową oraz system kształcenia nauczycieli w Polsce. Autorka analizuje przemiany zachodzące w polskiej oświacie w ciągu ostatnich 25 lat, pokazując sprzężenie koncepcji kształcenia nauczycieli języków obcych i systemu edukacji. Na tle przemian polityki oświatowej przedstawiona została ocena – zalety i wady – kształcenia językowego oraz edukacji nauczycieli języków obcych w Polsce. Komorowska opisuje założenia reform Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz sposoby ich realizacji, powołuje się na raporty publikowane przez Komisję Europejską i opracowania przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rozważania autorki zamykają pytania dotyczące aktualnych zagadnień glottodydaktyki i roli nauczycieli w promowaniu nauki języków. Autorzy kolejnego tekstu z niniejszego tomu: Mirosław Pawlak i Anna Mystkowska-Wiertelak prezentują wyniki badania, przeprowadzonego na grupie studentów filologii angielskiej studiów licencjackich, dotyczącego gotowości komunikacyjnej. Wychodzą od krytycznego przeglądu literatury przedmiotu. Własne badanie koncentrują na dynamice zmian gotowości komunikacyjnej, charakterze tych zmian oraz ich przyczynach. Na tle dotychczasowych prac naukowych na temat gotowości komunikacyjnej postępowanie badawcze Pawlaka i Mystkowskiej-Wiertelak umożliwia wgląd w nieanalizowane dotąd aspekty procesu przyswajania języka w warunkach kształcenia zinstytucjonalizowanego. Kolejny artykuł, autorstwa Ewy Badydy, dotyczy nauczania języka polskiego jako języka obcego. Badaczka skupia uwagę na leksyce i jej znaczeniu w glottodydaktyce. W oparciu o przyjęte na podstawie literatury przedmiotu kryteria doboru słownictwa dokonuje analizy czterech, współcześnie używanych, podręczników do nauki języka polskiego jako języka obcego dla początkujących. Na wybranych przykładach pokazuje, jakie trudności dla ucznia i nauczyciela mogą wynikać z nieprzemyślanych decyzji autorów podręczników. Ujawnione problemy, czego dowodzi autorka, mają źródło w nierespektowaniu naukowo przyjętych kryteriów doboru słownictwa, nieodpowiedniej kontekstualizacji oraz braku integracji pomiędzy materiałem leksykalnym a słownictwem używanym do ćwiczeń fonetycznych i gramatycznych. Analiza materiału leksykalnego w podręcznikach pokazuje, że niezbędny jest – postulowany przez autorkę – krytyczny namysł nauczyciela nad materiałem językowym proponowanym w podręcznikach oraz własne, odpowiedzialne decyzje dydaktyczne. W dalszym artykule Katarzyna Karpińska-Szaj zwraca uwagę na kluczowe znaczenie diagnozy kompetencji językowych ucznia w podejmowaniu działań dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po informacjach na temat dostępnych i stosowanych w praktyce szkolnej narzędzi diagnostycznych autorka przedstawia możliwości zastosowania zadania przeformułowania w celu oszacowania indywidualnych trudności dziecka w nabywaniu kompetencji językowych. Na podstawie analizy danych zebranych wewłasnym badaniu empirycznym – przeprowadzonym wśród uczniów z głębokim uszkodzeniem słuchu, uczęszczających do szóstej klasy szkoły podstawowej – autorka ukazuje potencjał diagnostyczny zadania polegającego na tworzeniu wypowiedzi pisemnych w oparciu o tekst wysłuchanego opowiadania. Ponieważ nauka języka obcego przez dzieci z deficytami języka i mowy – jak podkreśla Karpińska-Szaj – może im przynieść wielorakie językowe i pozajęzykowe korzyści, ważna jest optymalizacja tego procesu, czemu może służyć stosowanie diagnozy wykorzystującej rzetelne narzędzia badawcze. Camilla Badstübner-Kizik, autorka następnego tekstu, zabiera głos w sprawie dydaktyki kultury w kształceniu językowym. Według niej to nie rozwijanie powierzchownej komunikatywności, ale nauka poprzez znaczące treści może odegrać istotną rolę we wzbudzeniu i utrzymaniu motywacji do uczenia się, zwłaszcza drugiego, nauczanego po języku angielskim, języka obcego. Szczególny potencjał w tym zakresie Badstübner-Kizik upatruje w koncepcjach „pamięci kulturowej” i „miejsc pamięci”. Posługując się przykładami pochodzącymi z krajów niemieckojęzycznych, pokazuje, w jaki sposób „miejsca pamięci”, jako treści nauczania, mogą otwierać uczniom dostęp do kulturowych struktur znaczeniowych i interpretacyjnych, co jest – jej zdaniem – jednym z głównych celów dydaktyki języków obcych. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz i Anna Szczepaniak Kozak w swoim opracowaniu przedstawiają sprawozdanie z projektu badawczego, który miał na celu rozwój kompetencji medialnej przyszłych nauczycieli języków obcych. W artykule poznajemy polsko-niemiecki kurs e-tandemowy Wirtualny spacer przez Darmstadt i Poznań, jego założenia i cele oraz wybrane wyniki badań. Opierają się one na analizie danych pozyskanych z rozbudowanego kwestionariusza ankiety skierowanej do uczestników projektu. W kolejnym artykule Jolanta Hinc skupia uwagę na zagadnieniach związanych z dydaktyką wielojęzyczności. Koncentruje się na możliwościach rozwijania wielojęzyczności indywidualnej ucznia w kształceniu szkolnym. Autorka przytacza także przykładowe ćwiczenia, które mogą wykorzystywać nauczyciele. W klasyfikacji zadań zachowano podział na nauczanie języka prymarnego/ojczystego, pierwszego języka obcego oraz kolejnych języków obcych. Tom zamyka spojrzenie na profesjonalizm nauczyciela akademickiego, filologa. Beata Karpińska-Musiał i Izabela Orchowska koncentrują swoje rozważania na kompetencji dyskursywnej nauczyciela akademickiego kształcącego przyszłych nauczycieli języków obcych. Autorki wyjaśniają, czym jest kompetencja dyskursywna w glottodydaktyce, oraz wskazują, jaką funkcję może ona pełnić w rozwoju zawodowym nauczycieli akademickich. Różnorodność zagadnień, które prezentują powyższe artykuły, sygnalizuje złożoność procesu kształcenia nauczycieli oraz uwarunkowań edukacji językowej w szkołach i na wyższych uczelniach. Konieczne jest zatem kontynuowanie badań, do których impulsem mogą być przedstawione tu teksty.

Na koniec mam miły obowiązek podziękowania wszystkim Autorom i Recenzentom, którzy przyczynili się do obecnego kształtu trzech kolejnych tomów „Neofilologa”, poświęconych nauczycielom języków obcych. Dzięki ich staraniom na nowo podjęta została refleksja nad kształceniem nauczycieli języków obcych oraz ich zadaniami we współczesnej glottodydaktyce. Dziękuję również uczestnikom konferencji „Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych”, która odbyła się w 2014 r. w Gdańsku, za ich wkład w odsłanianie rzeczywistych czy też ukrytych uwarunkowań koncepcji kształcenia nauczycieli i organizacji edukacji językowej oraz zadawanie pytań, w jakim kierunku zmierza polska glottodydaktyka.

Ewa Andrzejewska

Galeria

018fddc152eef8041e2acf94005c58d0
0857b56aedce102f0024f107d4aef724
0ef62615faa484e14a6bb0f9dc44b749
16662d029bba95cbf6bbef97c613af49
1fc98590ded656c5d8e807b493033786
20150907-095216
20150907-101331
20150907-181505
20150907-182448
20150907-184118
20150908-152111
20150908-191837
20150908-192449
20dc9235082d8fd928ee4861870491c3
226f7480c69915d648ea0c499a61b6b5
22e3b00075447b375dfff70c84600a18
268a3c27647ee6dcd4f08431d7564649
295ad73d0bad7925d8f1bae9361c44e1
324444354c9185186b1b30029a8cd79f
3301ceac1ffd4b133a523875d0a7db85
3981442cf819891808a6b99bb5e7892f
3a4b02ba67d6ffed452fbbcd88783a3b
4089cbb3e265cc0168c845db494cebc0
4f57b74b64897843f869bd33f2e0ab0d
531d85214fe252e45d34954b2113474b
578a49e5fea795855ca070ba8358bee6
585c0eb39a29c991258c5f75bce3de5b
5a5fdfb17011be4ca8dbda295c739759
6082564246703d8b4da5c839c272071d
6cae7d6b4a97c8b818e6f9a571f833a2
6dc96f9339a599df57baa3b58d1d08d4
704feb1c3a15f5b102ff281ce75e48b9
7378fa177fa28e0febfa2b63cd1ccfcd
7605d81c995083764231a1fe1f670219
7756946e8594388bf66dba451a61d454
7a7fac32f512aabd57ce68e4000ae433
7ecf09a5bafde064823fe60047eabea0
7fa6a420b88c9b2044187da2ec33e472
87b802c8e8837383d7e157d80e5bc843
94c107e15ad117f1fe3011332a1c9913
9f0157b1881d237b63e936d3c56542af
a0cb16494f2e53ccd6c0966629381c00
a82635d53bd029a602c232aec9f87340
ab99b7a4cacdaa1b33d98d2640740115
ad3f296a511458363bdae2a237930e7b
c8a2199086242a58a2d6eb58ab0be29a
d72fb97edd493bcf3a5b1f94413600e9
ddd26606bb2660aee50d32326de9134c
dscn4444
dscn4451
dscn4471
dscn4489
dscn4490
dscn4503
dscn4512
dscn4514-1
dscn4529
dscn4531
dscn4540
dscn4543
dscn4550
dscn4560
dscn4575
dscn4601
dscn4610
e0f8fcf5b774653ab757daf72f5a5e88
e95af6e413fb9e1c1141b01d4227bfd6
ea819af27c12045cdeb7bdd219041520
edfb868bfc38ce0549fd42cb7e71eb8b
f87515b40e6f1c8455f11fb50358520f
fa6b3a2fb967234b00119710d64d60b8
fba5b0eb310d3b55531693db1e466526
fc6007453b25ccb4546075285b877ca1
imag0123
imag0126
imag0130
imag0134
imag0137
imag0138-burst012
imag0139-burst016
img-0057
img-0067
img-0071
img-0075
img-0080
img-1930
img-1931
img-1933
img-1941
img-1942
img-1943
img-1945
img-1949
img-1952
img-1955
img-1983
mid_20150907-095216
mid_20150907-101331
mid_20150907-181505
mid_20150907-182448
mid_20150907-184118
mid_20150908-152111
mid_20150908-191837
mid_20150908-192449
mid_dscn4444
mid_dscn4451
mid_dscn4471
mid_dscn4489
mid_dscn4490
mid_dscn4503
mid_dscn4512
mid_dscn4514-1
mid_dscn4529
mid_dscn4531
mid_dscn4540
mid_dscn4543
mid_dscn4550
mid_dscn4560
mid_dscn4575
mid_dscn4601
mid_dscn4610
mid_imag0123
mid_imag0126
mid_imag0130
mid_imag0134
mid_imag0137
mid_imag0138-burst012
mid_imag0139-burst016
mid_img-0057
mid_img-0067
mid_img-0071
mid_img-0075
mid_img-0080
mid_img-1930
mid_img-1931
mid_img-1933
mid_img-1941
mid_img-1942
mid_img-1943
mid_img-1945
mid_img-1949
mid_img-1952
mid_img-1955
mid_img-1983
th_20150907-095216
th_20150907-101331
th_20150907-181505
th_20150907-182448
th_20150907-184118
th_20150908-152111
th_20150908-191837
th_20150908-192449
th_dscn4444
th_dscn4451
th_dscn4471
th_dscn4489
th_dscn4490
th_dscn4503
th_dscn4512
th_dscn4514-1
th_dscn4529
th_dscn4531
th_dscn4540
th_dscn4543
th_dscn4550
th_dscn4560
th_dscn4575
th_dscn4601
th_dscn4610
th_imag0123
th_imag0126
th_imag0130
th_imag0134
th_imag0137
th_imag0138-burst012
th_imag0139-burst016
th_img-0057
th_img-0067
th_img-0071
th_img-0075
th_img-0080
th_img-1930
th_img-1931
th_img-1933
th_img-1941
th_img-1942
th_img-1943
th_img-1945
th_img-1949
th_img-1952
th_img-1955
th_img-1983

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencje

Neofilolog 55/1

neo 452

Koła PTN